របៀបបង្កើត Keyword ដែលRank ខ្លាំង វីឌីអូដឹង ផ្ទុះ១០០%/How to Create Keyword Rank Video 2021, Vidéo

0 14

របៀបបង្កើត Keyword ដែលRank ខ្លាំង វីឌីអូដឹង ផ្ទុះ១០០%/How to Create Keyword Rank Video 2021របៀបបង្កើត Keyword ដែលRank ខ្លាំង វីឌីអូដឹង ផ្ទុះ១០០%/How to Create Keyword Rank Video 2021
នេះជាមេរៀនដែលអាចជួយបង្អូនសម្រាប់ដែរវីដីអូមិនឆាប់ផ្ទុះ Rank អាចជួយបង្អូនទាំងអស់មួយចំណែកដែរ ខំធ្វើវីដីអូអោយបានច្រើននឹង ដាក់ Keyword អោយបានត្រឹមត្រូវមិនយូរទេនឹងផ្ទុះ១០០%

👉សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាអគុណដែលបានគាំទ្រដល់ Channel ដល់ខ្ញុំបាទជួយជាវខ្ញុំម្នាក់១ផងណា Channel ខ្ញុំបានមានវីដីអូថ្មីៗទាក់ទងពីចំណេះដឹងផ្សេងៗការរកលុយក្នុង​ Online បច្ចេកទេស​ផ្សេងៗទៀត បើមានចំងល់អីអាច Comment ខាងក្រោមវីដីអូ​ ឬ អាចទាក់ទងមកកាន់ FACEBOOK បានណា។អគុណ។☺️

👉Thank you for support my channel and like subscriber comment on video . I Love so much .❤️🙏🙏

👉Facebook Admin : Zea Vit heacker.😊

👉Website : www.zeavityt007.tk

============Thank=================

Cette Vidéo est apparue en premier sur https://www.youtube.com/watch?v=cCZDg9Svou4

.