បេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិ Angelina Jolie នៅប្រទេស Yemen នៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូល – Vidéo

0 15បេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិ Angelina Jolie នៅប្រទេស Yemen នៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូល
📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/XrCiYO_kHi0
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ AP
👉ប្រភព Video៖ United Nations , Reuters , RT World , Al Jazeera English , MSNBC , Associated Press , euronews (عــربي)
(11.03.2022)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews

Laisser un commentaire