ដកខ្លួនពីសិល្បៈ Angelina Jolie កំពុងដើរសួរសុខទុក្ខក្មេងៗអ៊ុយក្រែន នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសអ៉ីតាលី. – Vidéo

0 17ដកខ្លួនពីសិល្បៈ Angelina Jolie កំពុងដើរសួរសុខទុក្ខក្មេងៗអ៊ុយក្រែន នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសអ៉ីតាលី បន្ទាប់ពីពួកគេភៀសខ្លួនចេញពីទឹកដីកំណើត

* រាយការណ៍ដោយកញ្ញា តាំង វិគី និងកញ្ញា ម៉ៅ ស្រីណុច្ស

Laisser un commentaire